ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Announcement On Opening Lucky Draw Promotional Saving Program “Deposit Sooner – Gift Bigger” (3nd Round)

ដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន” (លើកទីបី-​លើកចុងក្រោយ)   ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC)...

ការចាប់រង្វាន់លើកទី១ នៃកម្មវិធី «ដាក់ប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើន - ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន»”

“ការចាប់រង្វាន់លើកទី១ នៃកម្មវិធី «ដាក់ប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើន - ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន»” នាថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ បានរកឃើញម្ចាស់រង្វាន់ចំនួន១៣ នាក់ បន្ទាប់ពីបានដាក់ប្រាក់សន្សំនៅធនាគារ BIDC។...

កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ (លើកទីមួយ) កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះកាន់តែច្រើន”

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មាន កម្មវីធីចាប់រង្វាន់ កម្មវិធីសន្សំប្រាក់ “សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន” (លើកទីមួយ) ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC)...

រយៈពេលវែង ការប្រាក់ខ្ពស់

ធនាគារ BIDC បានកែសម្រួលអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម និងអតិថិជនបុគ្គល។ អត្រាការប្រាក់ថ្មីបានអនុវត្តចំពោះការអញ្ញើញមកបញ្ជរ និងការដាក់ប្រាក់តាមអនឡាញ បានកើនឡើងចាប់ពី ០,២៥%...

កម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស"

យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសនាំមកនូវកម្មវិធី "សន្សំប្រាក់-ឈ្នះមាស" ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី13 នៃការបង្កើត​ ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី​ (BIDC)។​អតិថិជននឹងទទួលបានការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាង...

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ        ដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខាងមុខនេះនិងបន្តគាំទ្រដល់មូល និធិបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ធនាគារវិនិយោគ...

សេចក្តីជូនដំណឹង​​ ស្តីពី​កម្មវិធី​ដាក់ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ​ផ្សង​សំណាង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ ​“Save to Win”

សេចក្តីជូនដំណឹង​​ ស្តីពី​កម្មវិធី​ដាក់ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ​ផ្សង​សំណាង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ ​“Save to Win”​  សេចក្តីជូនដំណឹង​​ស្តីពី​កម្មវិធី​ដាក់ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ​ផ្សង​សំណាង​ឈ្នះ​រង្វាន់​ធំ​ ​“Save to Wi...

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.