• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ

 

     ដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខាងមុខនេះនិងបន្តគាំទ្រដល់មូល និធិបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមប្រកាសអំពីការពន្យារពេលនៃកម្មវិធី“ ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid” បន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ ជំនួសឱ្យថ្ងៃទី ១៥​ ខែកញ្ញា២០២១។

 

    បើកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ២០២១ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអតិថិជនជាច្រើន រួមទាំង បុគ្គលនិងសហគ្រាសបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី“ ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid” ។ ជាមួយកម្មវិធីនេះអតិថិជនអាចសន្សំប្រាក់ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ រហូតដល់ ៥.៩% ក្នុងមួយឆ្នាំព្រមទាំងចូលរួមជាមួយធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) ដើម្បីគាំទ្រដល់មូលនិធិបង្ការជំងឺកូវីដ ១៩ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកំណត់ពី ១,០០០ ដុល្លារអាមេរិកនៅធនាគារ BIDC ជំនួសមុខអោយអតិថិជន ធនាគារនឹងចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងតិច ១០ ដុល្លារអាមេរិក ដល់មូលនិធិបង្ការការពារ Covid-19 នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើកាន់តែច្រើននៅធនាគារ BIDCអតិថិជននឹងគាំទ្រកាន់តែច្រើនដល់មូលនិធិប្រឆាំង Covid-19 របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.