កម្ចីសាងសង និង ជួសជុលផ្ទះ

    នៅពេលលោកអ្នកត្រូវការប្រាក់ដើម្បីសាងសង់ឬជួសជុល គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកម្ចីសម្រាប់សាងសង-ជួសជុលឬតុបតែងគេហដ្ឋានរបស់ BIDC ដែលមានរយៈពេលកម្ចីបានយូរ ការបង់ប្រាក់ បត់បែនតាមលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង នឹងធ្វើអោយលោកអ្នកបានផ្ទះក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នក និង រស់នៅដោយសុភមង្គលជាមួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។

1. ពត័មានកម្ចី

ចំនួនប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ៧០% នៃសាងសង់
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖ រៀល, ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់៖ ប្រកួតប្រជែង
រយះពេលកម្ចី៖ អតិបរមា ២០ ឆ្នាំ

2. លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចី

អតិថិជនជាត្រូវជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុពី ១៨ - ៦០ ឆ្នាំ
មានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
មានដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន៖ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០% នៃតម្លៃ សាង សង់
មានទ្រព្យធានា៖ ជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកខ្ចី ឬ កម្មសីទ្ធរបស់តតីយជនដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាកម្ចីតាមការកំណត់របស់ធនាគារBIDC

3. ឯកសារតម្រូវសម្រាប់កម្ចី

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី
សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី
កិច្ចសន្យាសាងសង/ ឯកសារបញ្ជាក់តម្លៃសាងសងសរុប
ឯកសារលំអិតពីប្រភពចំណូលដើម្បីសងបំណុល
ឯកសារទ្រព្យធានា

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.