កម្ចីទិញរថយន្តជាមួយដៃគូសហការ

    កម្ចីទិញរថយន្តជាមួយដៃគូសហការរបស់ធនាគារបង្កើតមកដើម្បីជួយសម្រួលដើមទុនក្នុងការទិញរថយន្តឱ្យបានឆាប់និងទទួលបានរថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ។ ពិតជាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់រថយន្តក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នក!

1. ពត័មានកម្ចី

រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៦០ ខែ
កម្រិតនៃការខ្ចី៖
អតិបរមា ៥០% នៃតម្លៃរថយន្តដែលបានទិញ (វត្ថុបញ្ចាំគឺជារថយន្តដែលបានទិញ)
អតិបរមា ៧០% នៃតម្លៃយានយន្ត (វត្ថុបញ្ចាំគឺជាទ្រព្យអចលនទ្រព្យផ្សេង)
អត្រាការប្រាក់ មានការប្រកួតប្រជែង
វិធីសងប្រាក់មានភាពងាយស្រួល៖ កាត់ចេញពីគណនេយ្យអតិថិជនស្វ័យប្រវត្តិ
ជាពិសេស៖ ផ្តល់កាតដោយឥតគិតថ្លៃ

2. លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចី

អ្នកស្នើសុំកម្ចីត្រូវមានអាយុពី ១៨ - ៦០ ឆ្នាំ
មានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
មានដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន៖
    - 50% នៃតម្លៃរថយន្ត (ប្រសិនបើទ្រព្យបញ្ចាំជារថយន្តបានទិញ)
    - 30% នៃតម្លៃរថយន្ត (ប្រសិនបើទ្រព្យបញ្ចាំជាទ្រព្យផ្សេង)

3. ឯកសារសម្រាប់កម្ចី

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី
សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី
កិច្ចសន្យាទិញលក់រថយន្ត បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ (បើមាន)
ឯកសារលំអិតពីប្រភពចំណូលដើម្បីសងបំណុល
ឯកសារទ្រព្យធានា (ប្រសិនបើជាទ្រព្យផ្សេង)

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.