កម្ចីធានាដោយប្រាក់បញ្ញើ

  ជាមួយនឹងគណនីប្រាក់សន្សំនៅធនាគារBIDC លោកអ្នកអាចប្រើសេវាកម្ម កម្ចីធានាដោយប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីខ្ចីប្រាក់សម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្ម និង   ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា៖ បន្ថែមទុនវិនិយោគ ធានាកម្ចីសម្រាប់សាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិ បញ្ជូនកូនចៅទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម  តាមរយៈកម្ចីនេះនឹងជួយលោកអ្នកបង្វិលដើមទុនកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន។

1. ពត័មានកម្ចី

កម្រិតកម្ចី៖ អតិបរមា 95% នៃប្រាក់បញ្ញើសន្សំនៅធនាគារ BIDC  
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖ រៀល, ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់៖ តាមបទបញ្ញាតិរបស់ BIDC តាមគ្រានីមួយ
រយះពេលកម្ចី៖ ស្មើរនឹងរយះពេលនៅសល់នៃ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ,
ប៉ុន្តែមិនលើសពី 12ខែ
វិធីសាស្រ្តបង់៖បង់ដើមចុងគ្រា,បង់ការប្រាក់រៀងរាល់ខែតាមសមតុល្យនៅសល់

2. លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចី

បុគ្គលជាម្ចាស់ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ BIDC ស្របច្បាប់ ឬ ជាបុគ្គលដែលត្រូវបានធានាដោយតតិយជនដែលជាម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ BIDC។
មានតម្រូវការកម្ចីស្របតាមបទបញ្ញាតិរបស់BIDC
ទ្រព្យធានា៖ប្រាក់បញ្ញើសន្សំនៅBIDC

3. បែបបទនៃកម្ចី

លិខិតស្នើរសុំកម្ចី (តាមទម្រង់BIDC)
អត្តសញ្ញាណបន្ត/លិខិតឆ្លងដែន (រូបថត)
សៀវភៅប្រាក់បញ្ញើសន្សំ BIDC

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.