ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ

ដាក់ប្រាក់សន្សំ ឧបត្ថម្ភប្រឆាំង Covid អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ ៥,៩%/ឆ្នាំ        ដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ខាងមុខនេះនិងបន្តគាំទ្រដល់មូល និធិបង្ការជំងឺកូវីដ -១៩ ធនាគារវិនិយោគ...

Promotional program Fast Funds Transfer 24/7 from Cambodia to most of the banks in Vietnam

On the occasion launching of the service fast funds transfer 24/07 to most of the banks in Vietnam via BIDC Mobile Banking since April, 19th 2021, Bank for Investment and Development of Cambodia Plc....

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.