កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

    កម្ចីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ធនាគារ BIDC ផ្តល់ជូនលោកអ្នក សម្រាប់ទិញគ្រឿងសម្ភារ ឬឧបករណ៍ទំនើបៗ ឬក៏គ្រឿងសង្ហារឹមចាំបាច់ ឬរបស់របរផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកចង់បាន និងធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួល។

1. ពត័មានកម្ចី

ចំនួនប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ 50,000 ដុល្លា
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖ រៀល, ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់៖ ប្រកួតប្រជែង
រយះពេលកម្ចី៖ អតិបរមា ៧ ឆ្នាំ

2. លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចី

អ្នកស្នើសុំកម្ចីត្រូវមានអាយុពី ១៨ - ៦០ ឆ្នាំ
មានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
មានទ្រព្យធានា៖ ជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកខ្ចី ឬ កម្មសីទ្ធរបស់តតីយជនដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាកម្ចីតាមការកំណត់របស់ធនាគារBIDC
មិនមានបំណុលហួសកាលកំណត់នៅធនាគារ  BIDC ឬ ស្ថាបន័ហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត

3. ឯកសារតម្រូវសម្រាប់កម្ចី

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី
សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី
ឯកសារលំអិតពីប្រភពចំណូលដើម្បីសងបំណុល
ឯកសារទ្រព្យធានា
 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.