ស្វែងរក

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករKHQR

1. កម្មវិធីសម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីដែលបើកក្នុងឆ្នាំ2023ចាប់ពីថ្ងៃទី 01/06/2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2023 សម្រាប់ពាណិជ្ជករថ្មីឆ្នើមទាំង10 ដែលមានប្រើប្រាស់ស្កេនទូទាត់ច្រើនបំផុត...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសេវាដកប្រាក់នៅធនាគារ BIDV

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី. (BIDC) មានកិតិ្តយសសូមណែនាំនូវសេវាកម្មថ្មីមួយ គឺការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ដែលអ្នកទទួលប្រាក់អាចធ្វើការ...

Mobile Banking

អតិថិជនប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC)...

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់...

Transfer to Viet Nam on Mobile Banking

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់...

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធ INPAY

អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ BIDC...

ការផ្ទេរប្រាក់ទៅវៀតណាមតាមប្រព័ន្ធ INPAY

អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ BIDC...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking...

Promotional program Fast Funds Transfer 24/7 from Cambodia to most of the banks in Vietnam

On the occasion launching of the service fast funds transfer 24/07 to most of the banks in Vietnam via BIDC Mobile Banking since April, 19th 2021, Bank for Investment and Developme...

ប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់ PIN កូដ

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព! ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនអតិថិជនថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023...

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.