• គេហទំព័រ
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីនៅតាមបណ្តាខេត្ត

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីនៅតាមបណ្តាខេត្ត

  ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់សាខារបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីនៅតាមបណ្តាខេត្ត

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ដាក់ប្រាក់

០.០៥%, អប្បបរមា .០០ដុល្លារ

០.០៥%, អប្បបរមា ,០០០រៀល

ដកប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់

ដាក់ប្រាក់តាមមូលប្បទានបត្រ

ដកប្រាក់តាមមូលប្បទានបត្រ

ដកប្រាក់តាមមូលប្បទានបត្រធនាគារផ្សេងៗ

.១០%. អប្បបរមា .០០ដុល្លារ

.១០%, អប្បបរមា ,០០០រៀល

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.