ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

មិនថាអ្នកមានសំនួរអ្វីទេសូមសួរដោយសេរី។

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី

ម់ោងធ្វើការ

  • Mon – Fri 8:00 AM - 5:00 PM
  • Satur - Sun CLOSED

អាស័យដ្ឋាន

No 235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

អ៊ីមែល

info@bidc.com.kh

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.