គណនីមានកាលកំណត់

គណនីមានកាលកំណត់

លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀត ពីសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែដាក់ ប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ីរវាងពី១ ទៅ៣៦ខែ។

 

អត្រាការប្រាក់ដែលបើកនៅបញ្ជរ (គិតជាឆ្នាំ)

    រយៈពេល    

             ប្រាក់រៀល(%)             

           ដុល្លារអាមេរិក(%)          

ខែ

.៧៥

២.៧៥

២ ខែ

៣.០០

៣.០០

៣ ខែ

៤.០០

៤.០០

៤ ខែ

៤.៥០

៤.៥០

៥ ខែ

.៧៥

៤.៧៥

៦ ខែ

.៥០

៥.៥០

៩ ខែ

.៧៥

៥.៧៥

១២ ខែ

៦.៥០

៦.៥០

១៨ ខែ

-

៦.៦០

២៤ ខែ

.៨០

៦.៨០

៣៦ ខែ

-

៧.០០

 

អត្រាការប្រាក់ដែលបើកនៅ BIDC Mobile (គិតជាឆ្នាំ)

    រយៈពេល    

             ប្រាក់រៀល(%)             

           ដុល្លារអាមេរិក(%)          

ខែ

២.៧៥

២.៧៥

២ ខែ

៣.០០

៣.០០

៣ ខែ

៤.០០

៤.១០

៤ ខែ

៤.៥០

៤.៦០

៥ ខែ

៤.៧៥

៤.៨៥

៦ ខែ

.៥០

៥.៦០

៩ ខែ

.៧៥

៥.៨៥

១២ ខែ

៦.៥០

៦.៦០

១៨ ខែ

-

៦.៦០

២៤ ខែ

.៨០

៦.៨០

៣៦ ខែ

-

៧.០០

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

១០០

៤០០,០០០

ការដកប្រាក់   

អនុញ្ញាតិឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែក

លក្ខខណ្ឌដល់ការកំណត់

- បន្តថ្មីតែប្រាក់ដើម

- បន្តថ្មីទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់

- បិទគណនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការទូទាត់ការប្រាក់

- ទូទាត់ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ

- នៅថ្ងៃដល់ការកំណត់ឬ

- ពេលបិទគណនី

សេវាគណនីប្រចាំខែ

មិនគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត

មិនគិតថ្លៃ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលប្រាក់បញ្ញើ

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ការចេញលើកដំបូង

បញ្ជាក់បាត់វិញ្ញាបនបត្រទទួលប្រាក់បញ្ញើ

៥ដុល្លារ

២០,០០០រៀល

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

ការបញ្ជាក់សវនកម្ម

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

 

សារៈប្រយោជន៍

o

ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់

o

មានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលយកការប្រាក់

o

អាចដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ

 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

o

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច១៥ឆ្នាំ

o

ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

 

សម្រាប់ជនបរទេស

o

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច១៨ឆ្នាំ

o

ត្រូវ​មាន​​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម និងទិដ្ឋាការ​ដែល​មាន​សុពលភាព​ និងឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការស្នាក់នៅ (កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅ កិច្ចសន្យាការងារ វិញ្ញាបនបត្រការងារ អាជ្ញាប័ណ្ណ/លិខិតបញ្ជាក់អាជិវកម្ម)

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.