កម្ចីទិញផ្ទ

    ការដែលចង់បានផ្ទះធំទូលាយស្រស់ស្អាតផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែជាសុបិន្តទៀតទេ ឥឡូវនេះអ្នកអាចប្រែក្លាយក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកឱ្យក្លាយជាការពិត តាមរយៈប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ និងធនាគារ BIDC ជាមួយកម្រិតខ្ចីដែលសមស្របនឹងលទ្ធភាព ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក ។

1. ពត័មានកម្ចី

ចំនួនប្រាក់កម្ចី៖ រហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃផ្ទះ
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖ រៀល, ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់៖ ប្រកួតប្រជែង
រយះពេលកម្ចី៖ អតិបរមា ២០ ឆ្នាំ

2. លក្ខខណ្ឌនៃការកម្ចី

អតិថិជនជាត្រូវជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុពី ១៨ - ៦០ ឆ្នាំ
មានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
មានដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន៖ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០% នៃតម្លៃផ្ទះ
មានទ្រព្យធានា៖ ជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកខ្ចី ឬ កម្មសីទ្ធរបស់តតីយជនដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌធានាកម្ចីតាមការកំណត់របស់ធនាគារBIDC

3. ឯកសារតម្រូវសម្រាប់កម្ចី

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី
សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី
កិច្ចសន្យាទិញផ្ទះ
ឯកសារលំអិតពីប្រភពចំណូលដើម្បីសងបំណុល
ឯកសារទ្រព្យធានា

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.