សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍

សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍

ដើម្បីធ្វើឲ្យនិយោជិតរបស់លោកអ្នកមានរបៀបរស់នៅបើបទំនើប ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ ដោយធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ គណនីរបស់និយោជិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងទាន់ពេលវេលា។

 

ដំណើរការនៃសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍

ក្រោយពេលចុះកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ លោកអ្នកអាចអនុវត្តការទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍បានតាមវិធីពីរ យ៉ាង៖

o

ផ្ញើឯកសារទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលបានអនុម័តជូនបុគ្គលិកទទួលប្រាក់របស់អ្នកនៅធនាគារ ឬ

o

ប្រើប្រាស់ធនាគារអនឡាញសម្រាប់អាជីវកម្ម

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី

.០០

៨,០០០

ដកប្រាក់

មិនកំណត់

ថ្លៃសេវា

០.៣០ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា ៥$

,២០០ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា ២០,០០០

កាតអេធីអឹម

មិនគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះប្រើសេវាអ៊ីនធើណេត

មិនគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះប្រើ Mobile App

មិនគិតថ្លៃ

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

១២.០០

៤៨,០០០

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.