ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

International Payment Officer ( 2 Officers)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 2 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

IT Officer (Software & Hardware)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 5 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Customer Relation Officer ( 20 Loan Officer)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 20 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Customer Service Officer (Teller)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 10 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Digital Banking (Technical Officer)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 5 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

Digital Banking (Payment Officer)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 5 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

ជំនួយអាជីព

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.