ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Customer Relation Officer ( 20 Loan Officer)

ចំនួនជ្រើសរើស៖ 20 មុខតំណែង

ទីតាំង៖ #235, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia

ជំនួយអាជីព

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.