• គេហទំព័រ
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖
1-    ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេវាកម្មដកសាច់ប្រាក់រហស័នៅធនាគារ BIDV ជាប្រាក់ដុល្លា/វៀតណាមដុង

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$10 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$310 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$510 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$1,010 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$3,010 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5

2-    ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័វៀតណានៅធនាគារ BIDV ឬធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$1 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $1
$300.01 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $2
$500.01 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$1,000.01 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $4
$3,000.01 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5

3-    ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័ដុល្លាអាមេរិកនៅធនាគារ BIDV

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$1 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $2
$300.01 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$500.01 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $4
$1,000.01 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5
$3,000.01 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $6

១.ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា ៖

ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ(រៀល) ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(រៀល)
4,000 - 1,200,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 4,000 KHR
1,200,001 - 2,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 6,000 KHR
2,000,001 - 4,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 8,000 KHR
4,000,001 - 12,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 10,000 KHR
12,000,001 - 20,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 12,000 KHR

កំនត់សំគាល់:
-    BIDV គឺជាធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសវៀត
ណាម ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមានបណ្តាញទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។
-    សម្រាប់កម្រៃសេវានៃការផ្ទេប្រាក់ទៅវៀតណាមដោយសេវាដកជាសាច់ប្រាក់នៅ នៅធនាគារ BIDV មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2023 ឬ មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
-    ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ៖ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលផលម្នាក់ៗ
អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងតំឡើងកម្មវិធីពី Apple's App store, Google's Play Store

ទូរស័ព្ទបន្ទាន់  (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers about the transfer money 24/7 to Vietnam via BIDC Mobile Banking with the following transaction limit and specific commission fee as below:

1. Cash Pickup in USD or VND currency at BIDV Bank

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$10 - $300 Normal, VIP customer $3.00
$310 - $500 Normal, VIP customer $3.00
$510 - $1,000 Normal, VIP customer $3.00
   $1,010 - $3,000    Normal, VIP customer $5.00
$3,010 - $5,000 Normal, VIP Customer $5.00

2. Transfer to VND account at BIDV Bank or other banks

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$1 - $300 Normal, VIP customer $1.00
$300.01 - $500 Normal, VIP customer $2.00
$500.01 - $1,000 Normal, VIP customer $3.00
$1,000.01 - $3,000 Normal, VIP customer $4.00
$3,000.01 - $5,000 Normal, VIP Customer $5.00

3. Transfer to USD account at BIDV Bank

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$1 - $300 Normal, VIP customer $2.00
$300.01 - $500 Normal, VIP customer $3.00
$500.01 - $1,000 Normal, VIP customer $4.00
$1,000.01 - $3,000 Normal, VIP customer $5.00
$3,000.01 - $5,000 Normal, VIP Customer $6.00

4. Scan & Pay BIDV-VietQR

Amount (KHR) Customer Type Comission Fee (KHR)
4,000 - 1,200,000 Normal, VIP customer 4,000 KHR
1,200,001 - 2,000,000 Normal, VIP customer 6,000 KHR
2,000,001 - 4,000,000 Normal, VIP customer 8,000 KHR
4,000,001 - 12,000,000 Normal, VIP customer 10,000 KHR
12,000,001 - 20,000,000 Normal, VIP customer 12,000 KHR

Note that:
- BIDV is the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, one of the biggest bank in Vietnam and have networks nationalwide in Vietnam.

- The commission fee of Cash Pickup service at BIDC shall effective until 31/12/2023 or further announcement. Term and Condition applied

- Monthly Transaction Limit: 50,000 USD.

You can install BIDC Mobile Banking by clicking the icon below to download and install application from Apple's App store, Google's Play Store

Hotline: ☎ +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.