ឥណទានវិនិយោគ (គម្រោងវិនិយោគ)

ឥណទានវិនិយោគ គឺជាប្រភេទឥណទានរយៈពេលមធ្យម-វែង សម្រាប់សម្រួលជាប្រភពទុនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីធានាថាកាវិនិយោគរបស់អតិថិជននៅតែបន្តការរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ។ យើងបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយជោគជ័យជាច្រើនទៅកាន់អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យឈានមុខនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (បុរី និងលំនៅដ្ឋាន) ដែលរួមមានទាំងការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារៈនៃការយោគយល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្តល់សេវាហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងឥណទានទិញលំនៅដ្ឋានផងដែរ។

ប្រភេទឥណទាន រយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធ្យម និង រយៈពេលវែង
ទំហំឥណទាន ចរចារ
អត្រាការប្រាក់ ចរចារ
រយៈពេល ផ្អែកលើតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់ស្ដែង និង លទ្ធភាពសងត្រលប់ 
កម្រៃឯកសារ ចរចារ
លក្ខណពិសេស ការអនុម័តមានភាពរហ័សនិងសាមញ្ញ
ការបញ្ចេញឥណទានរហ័ស
ឥណទានរយៈពេលវែង
ជម្រើសបង់ប្រាក់មានភាពបត់បែន

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.