គណនីសន្សំ

គណនីសន្សំ

ចាប់ផ្តើមបើកគណនីសន្សំជាមួយធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីចាប់ពីថ្ងៃនេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដូចជា៖ មានភាពងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ទទួលបានការប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់សេវា ធនាគារចល័ត។

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់និវាសនជន

៨,០០០

ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជន

៨,០០០

ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី

៨,០០០

អត្រាការប្រាក់ (គិតជាឆ្នាំ)

០.៥០%

១%

ការទូទាត់ការប្រាក់

រៀងរាល់ចុងខែ

បិទគណនី

- សម្រាប់ការបិទគណនី ក្នុងអំឡុងពេល ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន  ដុល្លារ ឬ ២០,០០០ រៀល

- សម្រាប់ការបិទគណនី ក្រោយអំឡុងពេល ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន  ដុល្លារ ឬ ,០០០ រៀល

សេវាគណនីប្រចាំខែ

មិនគិតថ្លៃ

សៀវភៅធនាគារ

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់សៀវភៅដំបូង សម្រាប់ការស្នើសុំបន្ទាប់ ៣ដុល្លារអាមេរិក ឬ១២,០០០រៀល/ក្បាល

ចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត

មិនគិតថ្លៃ

កាតអេធីអឹម

- កាតក្នុងស្រុកធម្មតា ៥ដុល្លារ ឬ២០,០០០រៀល

- កាតក្នុងស្រុកវីអាយភី ៧ដុល្លារ ឬ២៨,០០០រៀល

- កាតវីសាក្លាសីក៧ដុល្លារ ឬ២៨,០០០រៀល

-  កាតវីសាមាស ១០ដុល្លារ ឬ៤០,០០០រៀល

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

ការបញ្ជាក់សវនកម្ម

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

 

សារៈប្រយោជន៍

o

មិនគិតថ្លៃសេវាដក/ដាក់ប្រាក់ចំពោះសាខានៅខេត្ត ឬក្រុងដូចគ្នា

o

មិនគិតសេវាលើការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័ត

o

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់លើសមតុល្យនៅក្នុងគណនី

 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

o

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច១៥ឆ្នាំ

o

ត្រូវ​មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​ដែល​មាន​សុពលភាព​

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

 

សម្រាប់ជនបរទេស

o

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច១៨ឆ្នាំ

o

ត្រូវ​មាន​​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម និងទិដ្ឋាការ​ដែល​មាន​សុពលភាព​ និងឯកសារណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការស្នាក់នៅ (កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ លិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅ កិច្ចសន្យាការងារ វិញ្ញាបនបត្រការងារ អាជ្ញាប័ណ្ណ/លិខិតបញ្ជាក់អាជិវកម្ម)

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.