• គេហទំព័រ
  • ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សទៅវៀតណាមដោយមិនចាំបាច់មានគណនី

ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សទៅវៀតណាមដោយមិនចាំបាច់មានគណនី

     ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សគឺជាសេវាកម្មមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្មរហ័សបំផុតដែលផ្តល់ជូនដោយធនាគារBIDCដល់អតិថិជនដែលមិនមានគណនីធនាគារ​ (​​យើងត្រូវការតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ) សេវាកម្មនេះអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនម្នាក់ៗផ្ញើប្រាក់ទៅមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារក្នុងចំនួនតិចជាង ,០០០ ដុល្លារ​  អាមេរិក ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយភាពរហ័ស សាមញ្ញ តំលៃសមហេតុផល និង មានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ថ្លៃសេវាកម្មការផ្ទេរប្រាក់រហ័ស

ឈ្មោះធនាគារ ថ្លៃសេវាកម្ម ការកែប្រែ/
ការលុបចោល
ធនាគារ​ BIDC និងBIDV
វៀតណាម
10.00 ដុល្លារ ដុល្លារ 20.00 
ធនាគារ​ផ្សេងទៀតក្រៅពី​ BIDC និង BIDV វៀតណាម 12.00 ដុល្លារ

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.