• គេហទំព័រ
  • ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធនតូចនឹងមធ្យម

ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធនតូចនឹងមធ្យម

ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់ពួកយើង គឺជាមធ្យោបាយ ដ៏ពេញនិយមដើម្បីជួយដល់តម្រូវការអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់លោកអ្នក។ ពួកយើងមានវិធីដ៏សាមញ្ញក្នុងការផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនជាមួយនឹងការអនុម័តដែលមានភាពរហ័ស និងភាពងាយស្រួលដើម្បីជួយដល់ការពង្រឹងនិងពង្រីកអាជីវកម្មការធ្វើពិពិធកម្មអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានាពេលអនាគត់។

ប្រភេទឥណទាន ឥណទានវិបារូបិរ៍
ឥណទានរយៈពេលខ្លី
រយៈពេលខ្លី រយៈពេលមធ្យម និង រយៈពេលវែង
ទំហំឥណទាន ចរចារ
អត្រាការប្រាក់ ចរចារ
រយៈពេល ផ្អែកលើតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់ស្ដែង និង លទ្ធភាពសងត្រលប់ 
សេវាឯកសារ ចរចារ
លក្ខណពិសេស ការអនុម័តមានភាពរហ័សនិងសាមញ្ញ
តម្រូវការឯកសារមានភាពសាមញ្ញ
អត្រាការប្រាក់ប្រគួតប្រជែង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.