សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគង

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបាគង

អាតិថិជនរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈសេវាធនាគារចល័ត ទៅកាន់គណនី ឬវ៉ាលេត របស់ធនាគារ ឬសមាជិកផ្សេងទៀត បានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមប្រព័ន្ធបាគង។

 

របៀបផ្ញើប្រាក់ទៅធនាគារ និងសមាជិកបាគងតាមរយៈបាគងនៅក្នុងសេវាធនាគារចល័ត

-បើកកម្មវិធី BIDC Mobile App

-ជ្រើសយកបាគង

-ជ្រើសយក ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងៗ-បាគង

-ជ្រើសរើសធនាគារទទួលផល

-បញ្ចូលគណនីអ្នកទទួលផល រួចចុចត្រួតពិនិត្យដើម្បីពិនិត្យមើលឈ្មោះអ្នកទទួលផល

-បញ្ចូលចំនួនសាច់ប្រាក់

-បញ្ចូលការកំណត់សម្គាល់

-ចុចលើពាក្យបន្ត

-បញ្ជាក់លេខ OTP ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ

 

សមាជិកប្រព័ន្ធបាគង

ABA Bank

Ly Hour Pay Pro Plc

Acleda Bank Plc

Maybank (Cambodia) Plc

AMK Microfinance Plc

Phillip Bank Plc

Cambodia Post Bank Plc

Phnom Penh Commercial Bank

Cambodian Public Bank

Prasac MFI Plc

Canadia Bank Plc

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank

Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc

Prince Bank Plc

Chip Mong Commercial Bank Plc

Sathapana Bank Plc

E-money Payment Solutions Plc

Speedpay Plc

Foreign Trade Bank of Cambodia

Truemoney Cambodia

Hattha Bank Plc

Vattanac Bank

LOLC (Cambodia) Plc

Asia Wei Luy

Cambodia Asia Bank

Shinhan Bank

iPay88

WB Finance

Cool Cash Plc

Amret Plc

Kookmin Bank Cambodia Plc

B.I.C (Cambodia) Bank Plc.

 

កម្រៃសេវាផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់គណនីបាគង

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវា

ក្រោម ២០០,០០០

ក្រោម ៥០ដុល្លារ

មិនគិតថ្លៃ

២០០,១០០ -២,០០០,០០០

៥០.០១ – ៥០០

,០០០រៀល (០.៥០$)

,០០០,១០០ – ៦,០០០,០០០

៥០០.០១ – ១,៥០០

,០០០រៀល (១.០០$)

,០០០,១០០ – ១០,០០០,០០០

,៥០០.០១ – ២,៥០០

,០០០រៀល (១.៥០$)

១០,០០០,១០០ – ២០,០០០,០០០

,៥០០.០១ – ៥,០០០

,០០០រៀល (២.០០$)

២០,០០០,១០០ – ៤០,០០០,០០០

,០០០.០១ – ១០,០០០

១០,០០០រៀល (២.៥០$)

 

កម្រៃសេវាផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ

ប្រាក់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

កម្រៃសេវា

,០០០ -២,០០០,០០០

– ៥០០

,០០០រៀល (០.៥០$)

,០០០,១០០ – ៦,០០០,០០០

៥០០.០១ – ១,៥០០

,០០០រៀល (១.០០$)

,០០០,១០០ – ១០,០០០,០០០

,៥០០.០១ – ២,៥០០

,០០០រៀល (១.៥០$)

១០,០០០,១០០ – ២០,០០០,០០០

,៥០០.០១ – ៥,០០០

,០០០រៀល (២.០០$)

២០,០០០,១០០ – ៤០,០០០,០០០

,០០០.០១ – 1០,០០០

១០,០០០រៀល (២.៥០$)

 

ការកំណត់ប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ផ្ទេរចូល(ផ្ទេរពីគណនីរបស់ធនាគារផ្សេងៗមកកាន់ធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ី)

ឥតកំណត់

ឥតកំណត់

ផ្ទេរចេញ (ផ្ទេរពីប៊ីអាយឌីស៊ី ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងទៀត)

៥០,០០០ដុល្លារ

២០០,០០០,០០០

ចំនួនប្រតិបត្តិការមួយលើក

១០,០០០ដុល្លារ

៤០,០០០,០០០


ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.