ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

    មានរឿងជាច្រើនដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក ដូច្នេះហើយកិច្ចសហការជាមួយធនាគារជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកតែងតែអាចទុកចិត្តបាន។ ជាមួយនឹងបណ្តាញសាខាធំបំផុតរបស់យើងនៅកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានទំនើបធនាគារ BIDC អាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។
    គោលដៅរបស់យើងគឺផ្តល់នូវដំណោះស្រាយពេញលេញដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងគ្រប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
ឥឡូវនេះធនាគារ BIDC កំពុងផ្តល់ជូនសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មដូចខាងក្រោម៖

1.លិខិតឥណទាន

     លិខិតឥណទានគឺជាការធានាពីធនាគារថាការទូទាត់របស់អ្នកទិញទៅអ្នកលក់នឹងត្រូវបានទទួលទាន់ពេលវេលានិងក្នុងចំនួនពិតប្រាកដ។ ធនាគារនឹងត្រូវរ៉ាប់រងថ្លៃដើមពេញលេញ ឬ នៅសល់នៃប្រតិបត្តិការប្រសិនបើអ្នកទិញមិនអាចទូទាត់ប្រាក់នៅពេលទិញតាមការកំនត់។
លិខិតឥណទានមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកនាំចូលនិងអ្នកនាំចេញ៖

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចូល

ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយអ្នកលក់ដែលមិនស្គាល់
សន្សំសំចៃនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
ធានាថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកមុនពេលអ្នកបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេ
ពង្រឹងជំហរចរចារបស់អ្នកដោយផ្តល់ការធានាលើការទូទាត់
ជួយអ្នកនាំចូលដើម្បីកំណត់ហានិភ័យពីអ្នកនាំចេញ
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចេញ
មានអ្នកឯកទេសខាងពាណិជ្ជកម្មនាំចេញរបស់យើងពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃឥណទានឯកសារ(DCs)ដែលចេញឱ្យអ្នក
អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើមរៀបចំការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ធានាថាលិខិតឥណទានទៅដល់អ្នកក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលបានពីធនាគារ
អាចទទួលប្រាក់ជាមុនបន្ទាប់ពីការដឹកជញ្ជូននិងបង្ហាញឯកសារអនុលោមភាព (បញ្ចុះតម្លៃ លិខិតឥណទាន)

2. ការប្រមូលឯកសារ

     ការប្រមូលឯកសារគឺជាវិធីទូទាត់​នៃហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មដែលធនាគាររបស់អ្នកនាំចេញបញ្ជូនឯកសារទៅធនាគាររបស់អ្នកនាំចូលនិងប្រមូលប្រាក់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ វាគឺជានីតិវិធីដែលធនាគាររបស់អ្នកនាំចេញទទួលប្រាក់ពីធនាគាររបស់អ្នកនាំចូលដើម្បីជាថ្នូរនឹងឯកសារតាមដានទំនិញដែលបានដឹកជញ្ជូន។ វាគឺជាប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកនាំចេញអនុញ្ញាតឱ្យធនាគាររបស់ពួកគេធ្វើជាភ្នាក់ងារប្រមូលប្រាក់សម្រាប់ការទូទាត់ទំនិញដែលបានដឹកជញ្ជូនដល់អ្នកទិញ។
ការប្រមូលឯកសារមានពីរប្រភេទ

1. ឯកសារទូទាត់តាម(D/P) ជាការរៀបចំមួយដែលអ្នកនាំចូលអាចទទួលឯកសារដឹកជញ្ជូនបានពេលយល់ព្រមទូទាត់ថ្លៃទំនិញ។

2. ឯកសារទូទាត់តាម(D/A) ជាការរៀបចំមួយដែលអ្នកនាំចេញណែនាំឱ្យធនាគារប្រគល់ឯកសារដឹកជញ្ជូននិងឯកសារកម្មសិទ្ទិទៅឱ្យអ្នកនាំចូលលុះត្រាតែអ្នកនាំចូលព្រមទទួលយកវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ឬសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយចុះហត្ថលេខា។

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចេញ

អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលទំនិញមុនពេលទូទាត់
លុបបំបាត់តម្រូវការឥណទានបើមិនត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនៅពេលទូទាត់
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការទូទាត់សម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដោយចំណាយតិចបំផុតចំពោះអ្នក
អាចឱ្យអ្នកនាំចូលទទួលបានទំនិញដោយមិនបង្អង់យូរ

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចេញ
ការប្រមូលប្រាក់គឺមានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិច
ទទួលបានការទូទាត់លឿនជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តផេ្សងទៀត
ឯកសារកម្មសិទ្ទិទំនិញអាចគ្រប់គ្រងបានដោយធនាគារ រហូតដល់ការទូទាត់របស់អ្នកទិញឬការទទួលយកវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់

3. លិខិតធានា

     លិខិតធានាប្រើប្រាស់នៅពេលដែលធនាគារផ្តល់នូវការធានានិងការធានាទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនចំពោះកាតព្វកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការបទកំនត់ណាមួយ។ ស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនការធានាពីធនាគារដែលសន្យាថានឹងជំនួសការខាតបង់របស់អតិថិជនប្រសិនបើគាត់សងបំណុលមិនសង។ លិខិតធានារបស់ធនាគារមានច្រើនប្រភេទដូចខាងក្រោមហើយប្រភេទនិមួយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រភេទប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយៗ៖

Bid Bond Guarantee.
Performance Guarantee
Advance Payment Guarantee
Warranty Guarantee.
Counter Bank Guarantee
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចូល
ធានាដោយធនាគារធានាសងចំនួនទឹកប្រាក់
ផ្តល់ឱ្យភាគីក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការចរចាលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាលើភូមិសាស្ត្រនិងរូបិយប័ណ្ណ
អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនាំចេញ
លំហូរសាច់ប្រាក់មានសុវត្តិភាព
ការពារហានិភ័យប្រភេទខ្លះនៅពេលធ្វើអាជីវកម្មនៅបរទេស
កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការមិនទូទាត់ដោយអ្នកទិញបរទេស
ថ្លៃសេវាកម្មហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

លេខ ប្រភេទសេវាកម្ម ថ្លៃសេវាកម្ម ការកែប្រែ/
ការលុបចោល
1 Issuance of Import LC  0.15%​/​ចំនួនខែ (ចំនួន: 40.00 ដុល្លារ) ដុល្លារ        40.00
2 Settlement Import LC 0.125%/ចំនួនសាច់ប្រាក់(តិចបំផុត: 30.0ដុល្លារ) ដុល្លារ        20.00
3 Advice Export LC  30.00​ ដុល្លារ -
4 Settlement Export LC 0.15%/ចំនួនសាច់ប្រាក់ (តិចបំផុត:​ 50.00ដុល្លារ) -
5 Advice Inward Bill Collection  30.00​ ដុល្លារ ដុល្លារ ​​​​​​​       20.00
6 Settlement Inward Bill Collect 0.20%/ចំនួនសាច់ប្រាក់ (តិចបំផុត:​ 30.00ដុល្លារ) ដុល្លារ ​​​​​​​       20.00
7 Handling outward Bill Collection  30.00 ដុល្លារ + ថ្លៃផ្ញើឯកសារ -
8 Settlement Outward Bill Collection  0.15%/ចំនួនសាច់ប្រាក់ (តិចបំផុត:50.00ដុល្លារ) -
9 Issuance BG  0.2%/ចំនួនឆ្នាំ (តិចបំផុត:100.00ដុល្លារ) -

ចំណាំ អ្នកត្រូវតែមានគណនីជាមួយធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការសេវាកម្មរបស់យើងមកកាន់ធនាគាររបស់យើងដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត។

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.