ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុក

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុក

ជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតិដល់គ្រប់ប្រភេទអតិថិជន ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុក តាមរយៈប្រព័ន្ធសភាផាត់ទាត់ជាតិនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

 

កម្រៃសេវា

ប្រភេទប្រតិបត្តិការ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ផ្ទេរចេញ

០.០%, អប្បបរមា ៣ដុល្លារ

០.០%, អប្បបរមា១២,០០០រៀល

ផ្ទេរចូល

មិនគិតថ្លៃ

មិនគិតថ្លៃ

 

សមាជិក

Acleda Bank

J Trust Royal Bank

Bangkok Bank Public Company Ltd., Phnom Penh Branch

Kookmin Bank Cambodia

Bank for Investment and Development of Cambodia

Krung Thai Bank (Cambodia)

Bank of China (Hong Kong) Ltd., Phnom Penh Branch

Maybank (Cambodia)

BRED Bank (Cambodia)

MB Bank Plc., Phnom Penh Branch

Cambodia Asia Bank

Mega International Commercial Bank, Phnom Penh Branch

Cambodian Commercial Bank

National Bank of Cambodia

Cambodian Public Bank

Phillip Bank

Canadia Bank

Phnom Penh Commercial Bank

Cathay United Cambodia Corporation Bank

RHB Indochina Bank

Chip Mong Commercial Bank

Sacombank (Cambodia)

CIMB Bank

Sathapana Bank

First Commercial Bank, Phnom Penh Branch

Shinhan Bank (Cambodia)

Foreign Trade Bank

Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch

Hong Leong Bank (Cambodia)

Union Commercial Bank

ICBC Ltd., Phnom Penh Branch

Vattanac Bank

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.