ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,079 4,090
THBUSD/THB
36.2656 36.8563
EUREUR/USD
1.0455 1.1061
AUDAUD/USD
0.6320 0.6806
VNDUSD/VND
25,285 25,340
CADUSD/CAD
0.6299 0.7454
JPYUSD/JPY
153.50 161.10
GBPGBP/USD
1.2321 1.3017
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:36 ៥ 28, 2024 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 1.00 N/A N/A
1 M 2.20 2.75 1.75 2.50
2 M 2.45 3.00 2.00 2.75
3 M 3.45 4.00 3.00 3.75
4 M 4.20 4.50 3.75 4.25
5 M 4.45 4.75 4.00 4.50
6 M 5.20 5.50 4.50 5.25
9 M 5.45 5.75 4.75 5.50
12 M 5.80 6.50 5.10 6.25
18 M 5.90 N/A 5.20 N/A
24 M 6.10 6.80 5.40 6.50
36 M 6.30 N/A 5.60 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 09:30 ៥ 02, 2024 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:36 ៥ 28, 2024.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.