ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,103 4,113
THBUSD/THB
32.7655 33.4524
EUREUR/USD
1.0487 1.1105
AUDAUD/USD
0.6726 0.7209
VNDUSD/VND
23,300 23,600
CADUSD/CAD
0.6465 0.7645
JPYUSD/JPY
126.74 138.89
GBPGBP/USD
1.1774 1.2452
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:47 ២ 03, 2023 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 0.10 N/A N/A
1 M 2.25 2.00 2.00 1.75
2 M 2.50 2.25 2.50 2.25
3 M 3.00 3.00 2.75 2.50
4 M 3.25 3.25 3.00 2.75
5 M 3.50 3.50 3.50 3.25
6 M 4.00 4.00 3.75 3.50
9 M 4.50 4.75 4.25 4.25
12 M 5.25 5.75 5.10 5.50
18 M 5.50 N/A 5.35 N/A
24 M 5.75 6.25 5.45 5.75
36 M 6.00 N/A 5.75 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:10 ៩ 15, 2022 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:47 ២ 03, 2023.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.