ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

  • គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ទូទាត់ KHQR លើ BIDC Mobile Banking

ទូទាត់តាម KHQR លើ BIDC Mobile Banking ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី(BIDC) ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព BIDC Mobile Banking...

Commission fee of fund transfer services via Bakong system

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers the commission fee of fund transfer services via Bakong system which shall effective from 01/07/2021 until fu...

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង អតិថិជន BIDCអាចផ្ទេរប្រាក់​ ឬទទួលប្រាក់រវាងគណនី BIDCនិង បាគងអ៊ីវ៉ាលេត​ (Bakong eWalle...

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking ) ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី...

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.