• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

រយៈពេលវែង ការប្រាក់ខ្ពស់

រយៈពេលវែង ការប្រាក់ខ្ពស់

ធនាគារ BIDC បានកែសម្រួលអត្រាការប្រាក់បញ្ញើ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្ម និងអតិថិជនបុគ្គល។ អត្រាការប្រាក់ថ្មីបានអនុវត្តចំពោះការអញ្ញើញមកបញ្ជរ និងការដាក់ប្រាក់តាមអនឡាញ បានកើនឡើងចាប់ពី ០,២៥% រហូតដល់ ០,៣៥% បើធៀបនឹងកម្រិតចាស់។
ការកែសម្រួលថ្មីនេះត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥/០៩/២០២២ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

 

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.