កម្ចីបន្ថែមទុនអាជីវកម្ម

 

    កម្ចីបន្ថែមទុនអាជីវកម្ម អាជីវកម្មគឺជាផលិតផលប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីក្នុងគោលបំណងបំពេញបន្ថែម ទុនសម្រាប់ បម្រើដល់ផលិតកម្មនិងសកម្មភាពអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នក។តាមរយះផលិតផល កម្ចីបន្ថែមទុន អាជីវកម្ម ធនាគារBIDC នឹងស្ថិតនៅជាមួយលោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយការលំបាក់ពីដើមទុន។  

1.ពត័មានកម្ចី

កម្រិតកម្ចី ៖ រហូតដល់៣០០,០០០ ដុល្លា
ប្រភេទរូបិយវត្ថុ៖ រៀល, ដុល្លារអាមេរិច
រយៈពេល៖ អតិបរមា ១២ ខែ។
វិធីសាស្រ្តប្រើកម្ចី៖ អាចខ្ចីវិបារូបរ៍ (OD), ឥណទានរយៈពេលខ្លី (Credit line) ដែលអាចដកប្រាក់ប្រើប្រាស់បានច្រើនដង ឬតាមកម្រិតឥណទាននីមួយ។
អត្រាការប្រាក់៖ សមរម្យនិង ប្រកួតប្រជែង

2.លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

អ្នកស្នើសុំកម្ចីត្រូវមានអាយុពី ១៨ - ៦០ ឆ្នាំ
មានលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពសងបំណុលក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។
មានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់
ទ្រព្យធានាជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកខ្ចី ឬ កម្មសិទ្ធរបស់តតីយជន ដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌ ធានាកម្ចីតាមការកំណត់របស់ធនាគារ BIDC

3.ឯកសារកម្ចី

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកខ្ចី
សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី
ឯកសារបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់របស់អាជីវកម្ម
ឯកសារលំអិតពីប្រភពចំណូលដើម្បីសងបំណុល
ឯកសារទ្រព្យធានា
ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ BIDC

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.