ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,055 4,075
THBUSD/THB
36.6227 37.2255
EUREUR/USD
1.0296 1.0895
AUDAUD/USD
0.6164 0.6646
VNDUSD/VND
25,215 25,340
CADUSD/CAD
0.6261 0.7415
JPYUSD/JPY
153.54 159.70
GBPGBP/USD
1.2018 1.2698
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:35 ៤ 25, 2024 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 1.00 N/A N/A
1 M 2.25 2.75 2.00 2.50
2 M 2.50 3.00 2.25 2.75
3 M 3.50 4.00 3.25 3.75
4 M 4.25 4.50 4.00 4.25
5 M 4.50 4.75 4.25 4.50
6 M 5.25 5.50 4.75 5.25
9 M 5.50 5.75 5.00 5.50
12 M 6.00 6.50 5.50 6.25
18 M 6.00 N/A 5.60 N/A
24 M 6.30 6.80 5.80 6.50
36 M 6.50 N/A 6.00 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 09:23 ៧ 03, 2023 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:35 ៤ 25, 2024.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.