ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,049 4,060
THBUSD/THB
33.9366 34.5862
EUREUR/USD
1.0502 1.1120
AUDAUD/USD
0.6375 0.6848
VNDUSD/VND
23,330 23,630
CADUSD/CAD
0.6356 0.7513
JPYUSD/JPY
131.99 143.69
GBPGBP/USD
1.1948 1.2635
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:34 ៣ 31, 2023 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 0.10 N/A N/A
1 M 2.75 2.00 2.50 1.75
2 M 3.00 2.25 2.75 2.25
3 M 4.00 3.00 3.75 2.50
4 M 4.25 3.25 4.00 2.75
5 M 4.50 3.50 4.25 3.25
6 M 5.00 4.00 4.75 3.50
9 M 5.25 4.75 5.00 4.25
12 M 6.00 5.75 5.75 5.50
18 M 6.10 N/A 5.85 N/A
24 M 6.25 6.25 6.00 5.75
36 M 6.50 N/A 6.25 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 13:57 ២ 15, 2023 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:34 ៣ 31, 2023.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.