ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,110 4,126
THBUSD/THB
35.5377 36.2319
EUREUR/USD
1.0249 1.0857
AUDAUD/USD
0.6068 0.6532
VNDUSD/VND
24,130 24,430
CADUSD/CAD
0.6377 0.7534
JPYUSD/JPY
146.24 157.94
GBPGBP/USD
1.1841 1.2523
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:33 ៩ 22, 2023 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 1.00 N/A N/A
1 M 2.75 2.75 2.50 2.50
2 M 3.00 3.00 2.75 2.75
3 M 4.00 4.00 3.75 3.75
4 M 4.50 4.50 4.25 4.25
5 M 4.75 4.75 4.50 4.50
6 M 5.50 5.50 5.25 5.25
9 M 5.75 5.75 5.50 5.50
12 M 6.50 6.50 6.25 6.25
18 M 6.60 N/A 6.35 N/A
24 M 6.80 6.80 6.50 6.50
36 M 7.00 N/A 6.75 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 09:23 ៧ 03, 2023 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:33 ៩ 22, 2023.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.