ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

Currency Buy Sell
USDUSD/KHR
4,088 4,098
THBUSD/THB
34.8647 35.3563
EUREUR/USD
1.0120 1.0686
AUDAUD/USD
0.6567 0.7029
VNDUSD/VND
22,800 24,700
CADUSD/CAD
0.6723 0.7880
JPYUSD/JPY
135.05 146.45
GBPGBP/USD
1.1752 1.2394
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 08:47 ៦ 29, 2022 មើលព័ត៌មានលម្អិត
រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 0.10 N/A N/A
1 M 2.00 2.00 1.75 1.75
2 M 2.25 2.25 2.25 2.25
3 M 2.75 3.00 2.50 2.50
4 M 3.00 3.25 2.75 2.75
5 M 3.25 3.50 3.25 3.25
6 M 3.75 4.00 3.50 3.50
9 M 4.25 4.75 4.00 4.25
12 M 5.00 5.75 4.85 5.50
18 M 5.25 N/A 5.10 N/A
24 M 5.50 6.25 5.20 5.75
36 M 5.90 N/A 5.50 N/A
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅ 22:49 ៩ 19, 2021 មើលលម្អិត

កម្មវិធីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណ

USD USD
 • USD USD
 • KHR KHR
 • THB THB
 • EUR EUR
 • AUD AUD
 • VND VND
 • JPY JPY
 • GBP GBP
KHR KHR

* សម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ មានប្រសិទ្ធភាពពី 08:47 ៦ 29, 2022.

ការគណនាប្រាក់កម្ចី

ខ្ញុំចង់ប៉ាន់ស្មាន

ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់កម្ចី
 • ការគណនាការប្រាក់បង្គរ
 • ការគណនាការប្រាក់ការប្រាក់
គណនា

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.