• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី សាខាតាខ្មៅ

ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី សាខាតាខ្មៅ

អតិថិជនជាទីគោរព! 

ក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី សាខាតាខ្មៅ នៅ ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សូមអញ្ជើញដោយរីករាយជាមួយការបូកបន្ថែមអត្រាការប្រាក់រាល់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលបានបើកនៅធនាគារ BIDC សាខាតាខ្មៅ និងការចាប់រង្វាន់រាប់រយ ទៀត ជាមួយ រង្វាន់ សាច់ប្រាក់សុទ្ធ មានចាប់ពីUSD៥០០ កាផ្តល់ជូននេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

កាលកំណត់ និងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធ
ទីតាំង៖ អគារលេខ២១៨ ផ្លូវជាតិលេខ ២ ភូមិតាខ្មៅ ឃុំតាខ្មៅ សង្កាត់តាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល។

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.