• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករ

ប្រូម៉ូសិនសំរាប់ពាណិជ្ជករ

ឱកាសឈ្នះរង្វាន់បានមកដល់ហើយ!

ចាប់ពីថ្ញៃទី 01/09/2022 ដល់ 30/09/2022, ពាណិជ្ជករនឹងមានឱកាសឈ្នះ រង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000,000រៀល ដោយគ្រាន់តែណែនាំអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ស្កេន QR Code របស់ធនាគារBIDCជាការស្រេច។
*លក្ខខណ្ឌឈ្នះរង្វាន់  ពាណិជ្ជករឆ្នើមចំនួន10នាក់ដែលមានការប្រើប្រាស់QR Code ច្រើនជាងគេក្នុងខែកញ្ញានឹងទទួលបានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យនេះ។ 
 - ពាណិជ្ជករចំនួន 01នាក់ ដែលមានបរិមាណប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000,000.00 រៀល។
 - ពាណិជ្ជករចំនួន 03នាក់ បន្ទាប់ដែលមានបរិមាណប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000,000.00 រៀលក្នុងមួយនាក់។
 - ពាណិជ្ជករចំនួន 06នាក់ បន្ទាប់ដែលមានបរិមាណប្រតិបត្តិការច្រើនជាងគេនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 500,000.00 រៀលក្នុងមួយនាក់។

*ការប្រគល់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងនៅធនាគារ BIDC.
 

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.