• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់ PIN កូដ

ប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់ PIN កូដ

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព!

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជម្រាបជូនអតិថិជនថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 តទៅអតិថិជនអាចធ្វើ ប្រតិបត្តិការលើ BIDC Mobile Banking ដោយប្រើ PIN កូដ 6 ខ្ទង់បានជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ 10,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 40,0000,000

រៀល។ សូមធ្វើតាមនីតិវិធីនៃការដំឡើង PIN កូដ ដូចជំហានខាងក្រោម៖

 

 

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.