• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

BIDC’s “Deposit Sooner – Gift Bigger” program

BIDC’s “Deposit Sooner – Gift Bigger” program

លក្ខខណ្ឌ៖

 កម្មវិធី សន្សំកាន់តែច្រើន ឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើន របស់ BIDC

1. ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមាដើម្បីទទួលបានលេខកូដចូលរួម

រយះពេល

USD

KHR

6​ ខែ

5,000

20,000,000

9 ខែ

3,334

13,333,334

12 ខែ

2,500

10,000,000

18 ខែ

1,667

n/a

24 ខែ

1,250

5,000,000

36 ខែ

834

n/a

 

2. កម្មវិធីចាប់រង្វាន់:

- លើកទី 1៖ បិទត្រឹមថ្ងៃទី 20/06/2023 កាលបរិច្ឆេទដែលរំពឹងទុកចាប់រង្វាន់៖ 25/06/2023

- លើកទី 2៖ បិទត្រឹមថ្ងៃទី 20/09/2023 កាលបរិច្ឆេទដែលរំពឹងទុកចាប់រង្វាន់៖ 25/09/2023

- លើកទី 3 (ចុងក្រោយ)៖ បិទត្រឹមថ្ងៃទី 20/11/2023 កាលបរិច្ឆេទដែលរំពឹងទុកចាប់រង្វាន់៖ 25/11/2023

+ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់មុនថ្ងៃទី 21/06/2023 ហើយគណនីសន្សំផុតកំណត់ត្រឹម ឬក្រោយថ្ងៃទី 20/11/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទាំង 3 លើក។

+ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់មុនថ្ងៃទី 21/06/2023 ហើយ គណនីសន្សំផុតកំណត់ត្រឹម ឬក្រោយថ្ងៃទី 20/09/2023 និងមុនថ្ងៃទី 20/11/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកទី 1 និងទី 2

+ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់មុនថ្ងៃទី 21/06/2023 ហើយ គណនីសន្សំផុតកំណត់មុនថ្ងៃទី 20/09/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកទី 1 តែប៉ុណ្ណោះ

+ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់ត្រឹម ឬក្រោយថ្ងៃទី 21/06/2023 និងមុនថ្ងៃទី 20/09/2023 ហើយគណនីសន្សំផុតកំណត់ត្រឹម ឬក្រោយថ្ងៃទី 20/09/2023 និងមុនថ្ងៃទី 20/11/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកទី 2 តែប៉ុណ្ណោះ

+ អតិថិជនបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 21/06/2023 និងមុនថ្ងៃទី 20/09/2023 ហើយគណនីសន្សំផុតកំណត់ត្រឹមឬក្រោយថ្ងៃទី 20/11/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកទី 2 និងទី 3

+ អតិថិជនបើកបើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី 20/09/2023 ហើយ បើកគណនីសន្សំផុតកំណត់ត្រឹម ឬក្រោយថ្ងៃទី 20/11/2023 មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកទី 3 តែប៉ុណ្ណោះ។

3. រង្វាន់មាស 9999 សម្រាប់តែអតិថិជនថ្មីប៉ុណ្ណោះ។

- អតិថិជនដែលបើក CIF នៅ BIDC ចាប់ពីថ្ងៃទី 20/03/2023 ដល់ថ្ងៃទី 20/06/2023 ហើយមានលេខកូដចូលរួម(ចូលរួមកម្មវីធីpromotion) មានឱកាសឈ្នះមាស 9999 ក្នុងលើកទី 1 (ប្រសិនបើមិនបានឈ្នះរង្វាន់ទី១ ទី២នឹងទី៣) ។

- អតិថិជនដែលបើក CIF នៅ BIDC ចាប់ពីថ្ងៃទី 21/06/2023 ដល់ថ្ងៃទី 20/09/2023 ហើយមានលេខកូដចូលរួម(ចូលរួមកម្មវីធីpromotion) មានឱកាសឈ្នះមាសលើកទី 2 (ប្រសិនបើមិនបានឈ្នះរង្វាន់ទី១ ទី២នឹងទី៣) ។

- អតិថិជនដែលបើក CIF នៅ BIDC ចាប់ពីថ្ងៃទី 21/09/2023 ដល់ថ្ងៃទី 20/11/2023 ហើយមានលេខកូដចូលរួម(ចូលរួមកម្មវីធីpromotion) មានឱកាសឈ្នះមាសក្នុងលើកទី 3 (ប្រសិនបើមិនបានឈ្នះរង្វាន់ទី១ ទី២នឹងទី៣) ។

4. រង្វាន់រួមមាន:

លរ

ប្រភេទរង្វាន់

លើកទី១

លើកទី២

លើកទី៣ លើកចុងក្រោយ

1

រង្វាន់ធំ

N/a

N/a

រថយន្តToyota Raize 2023 x1

2

រង្វាន់ទី១

ម៉ូតូHonda Click 125 x1

ម៉ូតូHonda Click 125 x1

ម៉ូតូHonda Click 160 x1

3

រង្វាន់ទី២

ទូទឹកកក x1

(or 1,300 USD)

ទូទឹកកក x1

(or 1,300 USD)

ទូរទស្សន៍Sony 75 x1

(or 2,300 USD)

4

រង្វាន់ទី៣

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ x1

(or 600 USD)

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ x1

(or 600 USD)

ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ x1

(or 600 USD)

5

រង្វាន់សំរាប់អតិថិជនថ្មី

មាស 9999  x10​ជី

(or 230 USD)

មាស 9999  x10ជី

(or 230 USD)

មាស 9999  x10ជី

(or 230 USD)

កំណត់ចំណាំផ្សេងទៀត៖

- លេខកូដមានសិទ្ធិបានតែនៅពេលដែល គណនីសន្សំមិនទាន់ផុតកំណត់ដោយកាលបរិច្ឆេទបិទនៃលើកឈ្នះនីមួយៗ។

- ការដក គណនីសន្សំ មុនកាលកំណត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។

- លេខកូដឈ្នះរង្វាន់ក្នុងលើកមុននៅតែមានសិទ្ធិឈ្នះរង្វាន់សម្រាប់ជុំបន្ទាប់

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.