• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសេវាដកប្រាក់នៅធនាគារ BIDV

ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងសេវាដកប្រាក់នៅធនាគារ BIDV

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី. (BIDC) មានកិតិ្តយសសូមណែនាំនូវសេវាកម្មថ្មីមួយ គឺការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking
ដែលអ្នកទទួលប្រាក់អាចធ្វើការ ដកប្រាក់នៅ តាមបណ្តាលសាខា/ការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ BIDV ជាង 1,000​ សាខា នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ក្នុងឱកាសនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មថ្មីនេះ BIDC ផ្តល់ជូននូវកម្រៃសេវាពិសេសដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 3១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 សម្រាប់អតិថិជន BIDC ទាំងអស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះជាមួយនឹងទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម​ ៖

 

លរ.

ចំនួនទឹកប្រាក់

ប្រភេទអតិថិជន

កម្រៃសេវា

1

$1-$300

អតិថិជនទូទៅ​ / អតិថិជន VIP

$3

2

$301-$500

អតិថិជនទូទៅ/អតិថិជន VIP

$3

3

$501-$1,000

អតិថិជនទូទៅ/អតិថិជន VIP

$3

4

$1,001-$3,000

អតិថិជនទូទៅ/អតិថិជន VIP

$5

5

$3,001-$5,000

អតិថិជនទូទៅ/អតិថិជន VIP

$5

 
 
 
 
 
  


 

ក្នុងឱកាសនៃការដាក់ឱ្យដំណើរការសេវាកម្មថ្មីនេះ BIDC ផ្តល់ជូននូវកម្រៃសេវាពិសេសដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 3១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 សម្រាប់អតិថិជន BIDC ទាំងអស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះជាមួយនឹងទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម​ ៖

លក្ខខណ្ឌ៖

ំហំទឹកប្រាក់កំណត់សំរាប់ប្រតិបត្តិការសរុបប្រចាំខែគឺ 50,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អតិថិជន(អ្នកផ្ញើ)ម្នាក់
 អ្នកផ្ញើត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានអ្នកទទួលឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលើ BIDC Mobile Banking បើមិនដូច្នេះទេប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបានបដិសេធ ហើយទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការដើម(មិនគិតបញ្ចូលជាមួយកម្រៃសេវា) ត្រូវបានសងត្រលប់ដោយការដាក់ចូលទៅកាន់គណនីអ្នកផ្ញើរ។
 បន្ទាប់ពីអ្នកផ្ញើធ្វើប្រតិបត្តិការរយៈពេល 45 ថ្ងៃ ហើយអ្នកទទួលមិនមកសាខា/ការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ ធនាគារ BIDV ដើម្បីទទួលសាច់ប្រាក់នោះទេ ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការដើម(មិនគិតបញ្ចូលជាមួយកម្រៃសេវា) ត្រូវបានសងត្រលប់ដោយការដាក់ចូលទៅកាន់គណនីអ្នកផ្ញើរ។
  អ្នកទទួលដែលអាចទទួលប្រាក់នៅប្រទេសវៀតណាមរួមមាន៖
            + ជនជាតិ/សញ្ជាតិ វៀតណាមដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់ដូចជា៖ លិខិតឆ្លងដែន បណ្ណ័ប្រជាជន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។
            + ជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរ ឬ រស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមតម្រូវអោយមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព​ ដើម្បីធ្វើការដកប្រាក់នៅបញ្ជរសាខា/ការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ ធនាគារ BIDV ។
បន្ទាប់ពីអ្នកផ្ញើធ្វើប្រតិបត្តិការ អ្នកទទួលនឹងទទួលបានសាច់ប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក ឬវៀតណាមដុងភ្លាមៗ ហើយមិនតម្រូវអោយបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតឡើយនៅធនាគារ BIDV។

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.