• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖
1-    ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេវាកម្មដកសាច់ប្រាក់រហស័នៅធនាគារ BIDV ជាប្រាក់ដុល្លា/វៀតណាមដុង

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$10 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$310 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$510 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$1,010 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$3,010 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5

2-    ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័វៀតណានៅធនាគារ BIDV ឬធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$1 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $1
$300.01 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $2
$500.01 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$1,000.01 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $4
$3,000.01 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5

3-    ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័ដុល្លាអាមេរិកនៅធនាគារ BIDV

ចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(ដុល្លា)
$1 - $300 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $2
$300.01 - $500 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $3
$500.01 - $1,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $4
$1,000.01 - $3,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $5
$3,000.01 - $5,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP $6

១.ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា ៖

ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ(រៀល) ប្រភេទអតិថិជន កម្រៃសេវា(រៀល)
4,000 - 1,200,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 4,000
1,200,001 - 2,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 6,000
2,000,001 - 4,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 8,000
4,000,001 - 12,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 10,000
12,000,001 - 20,000,000 អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP 12,000

កំនត់សំគាល់:
-    BIDV គឺជាធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសវៀត
ណាម ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមានបណ្តាញទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។
-    សម្រាប់កម្រៃសេវានៃការផ្ទេប្រាក់ទៅវៀតណាមដោយសេវាដកជាសាច់ប្រាក់នៅ នៅធនាគារ BIDV មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 31/12/2023 ឬ មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
-    ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ៖ 50,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលផលម្នាក់ៗ
អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងតំឡើងកម្មវិធីពី Apple's App store, Google's Play Store

ទូរស័ព្ទបន្ទាន់  (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.