• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ទទួលទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះអតិថិជនមិត្តហ្វូននៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ BIDC

ទទួលទិន្នន័យដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះអតិថិជនមិត្តហ្វូននៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ BIDC

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើកម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ BIDC (BIDC Mobile Banking) ទោះបីជាទិន្ននយ័អ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអ្នកអស់ក៏ដោយ ។ សេវាកម្មនេះត្រូវបានភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់អតិថិជន Metfone ទាំងអស់ អតិថិជនទាំងអស់អាចចូលទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ BIDC ( BIDC Mobile Banking) ដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិត ។
អតិថិជនគ្រាន់តែចុចបើកអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរសព្ទដៃ នោះលោកអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីទូរសព្ទដៃរបស់ធនាគារ BIDC (BIDC Mobile Banking) ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ដោយរីករាយជាមួយសេវាកម្មឧបត្ថម្ភទិន្ននយ័អ៊ីនធឺណិតនេះ។
អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោម ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីពី App Store របស់ Apple, Google Play

ទូរសព្ទទំនាក់ទំនង(☎️) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.