• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

ការឈប់សម្រាកមិនធ្វើប្រតិបត្តិការអតិថិជន ចំនួន ០១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ការឈប់សម្រាកមិនធ្វើប្រតិបត្តិការអតិថិជន ចំនួន ០១ ថ្ងៃ នៅថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី មានកិត្តិយសសូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖   ធនាគារយើងខ្ញុំសុំផ្អាកសកម្មភាពមិនធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជនជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល (០១ថ្ងៃ) នៅ          ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០៦  ខែ មិថុនា  ឆ្នាំ២០២២   ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និយោជិកក្នុងការចូលរួមក្នុងឱកាស    “បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណតិ្តទី៥ ឆ្នាំ ២០២២  “ ខាងមុខនេះនៅ    ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២   យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអតិថិជនទាំងអស់ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារតាមរយៈ eBanking (សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធឺណិត សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ) និងការទូទាត់តាមកាត (ATM, POS) ក្នុងអំឡុងពេលនេះ។   ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី          យើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការជាធម្មតាឡើងវិញនៅ       ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧  ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២។
    អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។
    សូមគោរពជូនពរដល់អតិថិជនរបស់ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទាំងអស់ឲ្យមាន សុខភាពមាំមួន និងបានជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា។
    សូមអរគុណ!  
 

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.