អត្រា​ការ​ប្រាក់

រយៈពេល សេវាសំរាប់បុគ្គល សេវាសំរាប់ក្រុមហ៊ុន
USD KHR USD KHR
Current AC 0.20 0.75 0.10 0.50
Saving AC 0.50 0.10 N/A N/A
1 M 2.25 2.00 2.00 1.75
2 M 2.50 2.25 2.50 2.25
3 M 3.00 3.00 2.75 2.50
4 M 3.25 3.25 3.00 2.75
5 M 3.50 3.50 3.50 3.25
6 M 4.00 4.00 3.75 3.50
9 M 4.50 4.75 4.25 4.25
12 M 5.25 5.75 5.10 5.50
18 M 5.50 N/A 5.35 N/A
24 M 5.75 6.25 5.45 5.75
36 M 6.00 N/A 5.75 N/A

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.