អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
USDUS Dollar
USD/KHR 4,122 4,132
THBThai Baht
USD/THB 37.0345 37.6411
EUREuro
EUR/USD 0.9406 0.9973
AUDAustralian Dollar
AUD/USD 0.6078 0.6537
VNDVietnamese Dong
USD/VND 23,735 24,015
CADCanadian Dollar
USD/CAD 0.6237 0.7411
JPYJapanese Yen
USD/JPY 143.20 155.30
GBPU.K Pound
GBP/USD 1.0735 1.1359

អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.