អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណ ទិញចូល លក់ចេញ
USDUS Dollar
USD/KHR 4,119 4,131
THBThai Baht
USD/THB 34.4529 35.1094
EUREuro
EUR/USD 1.0376 1.0989
AUDAustralian Dollar
AUD/USD 0.6373 0.6846
VNDVietnamese Dong
USD/VND 23,340 23,640
CADCanadian Dollar
USD/CAD 0.6441 0.7600
JPYJapanese Yen
USD/JPY 137.55 149.25
GBPU.K Pound
GBP/USD 1.2112 1.2807

អត្រាខាងលើអាចប្រែប្រួលទៅតាមទីផ្សារដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ TWD និង MYR អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះ។

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.