Lãi suất

Kỳ hạn Cá nhân Doanh nghiệp
USD KHR USD KHR
Current AC 0,20 0,75 0,10 0,50
Saving AC 0,50 1,00 N/A N/A
1 M 2,75 2,75 2,50 2,50
2 M 3,00 3,00 2,75 2,75
3 M 4,00 4,00 3,75 3,75
4 M 4,50 4,50 4,25 4,25
5 M 4,75 4,75 4,50 4,50
6 M 5,50 5,50 5,25 5,25
9 M 5,75 5,75 5,50 5,50
12 M 6,50 6,50 6,25 6,25
18 M 6,60 N/A 6,35 N/A
24 M 6,80 6,80 6,50 6,50
36 M 7,00 N/A 6,75 N/A

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.