ប្រាក់កម្ចីទុនបង្វិលអាជីវកម្ម

ពួកយើងមានប្រភេទឥណទានរយៈពេលខ្លីសម្រាប់បំពេញតម្រូវការទុនអាជី​វកម្មរបស់វិនិយោគិនក្នុងគោលបំណងជាទុនបន្ថែមសម្រាប់ការពង្រីកសង្វាក់ ផលិតកម្មក្នុងការផលិត ពាណិជ្ជកម្មជាតិ-អន្តរជាតិ ការនាំចេញ-នាំចូល ការទូទាត់ក្នុងស្រុកសម្រាប់អាជីវកម្ម និងប្រភេទអាជីវកម្មជាច្រើនផ្សេងៗទៀត។ ឥណទានទុនបង្វិលរយៈពេលខ្លីរបស់យើងមានដូចជា៖ ឥណទានវិបារូបិរ៍ (Overdraft Facility) និងឥណទាន រយៈពេលខ្លី (Credit Line)យើងអាចជួយសម្រួលដល់តម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយឆាប់រហ័សទាន់ចិត្តតាមរយៈការចេញលិខិតឥណទាន (Letter of Credit) សេវាលិខិតធានាក្នុងស្រុក (Bank Guarantee) និងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មដែលអាចបត់បែនបានផ្សេងៗទៀត ដែលភ្ជាប់ទៅកាន់ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ វៀតណាម BIDV និងទៅកាន់ទីផ្សារនៃសាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមផងដែរ។

ប្រភេទឥណទាន Funded facilities:
ឥណទានវិបារូបិរ៍ (Overdraft Facility)
ឥណទានរយៈពេលខ្លី (Credit Line)
None Funded facilities:
លិខិតធានាឥណទាន ឬ កិច្ចសន្យាធានាក្នុងស្រុក
មធ្យោបាយទូទាត់ក្រៅប្រទេស និង ការទូទាត់តាមប្រពន្ធ័អេឡិចត្រូនិច (OTT)
ទំហំឥណទាន កម្រឹតឥណទាន: ចរចារ
None Funded: ស្របតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែង
អត្រាការប្រាក់ ចរចារ
រយៈពេល រយៈពេលឥណទានរហូតដល់ ១២ខែ (និងត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ)
សេវាឯកសារ ចរចារ 
លក្ខណពិសេស ការអនុម័តមានភាពរហ័សនិងសាមញ្ញ
ទឹកប្រាក់កម្ចីមានកម្រឹតខ្ពស់ស្របតាមតម្រូវការនឹងទ្រព្យបញ្ចាំ
ផលិតផលនិងសេវាកម្មទូលំទូលាយដែលភ្ជាប់ បណ្តាញទៅកាន់ទីផ្សារវៀតណាម
សេវាកម្មរបស់យើងមានភាពរហ័សនិងតម្លៃ  សមរម្យ (ផ្តល់អាទិភាពដល់ការតភ្ជាប់អាជីវកម្មទៅប្រទេសវៀតណាម)
មិនគិតថ្លៃសេវាលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមិនប្រើប្រាស់ 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.