គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀត ពីសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នក ដោយគ្រាន់តែដាក់ ប្រាក់បញ្ញើរមានកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ ប៊ីអាយឌីស៊ីរវាងពី១ ទៅ៣៦ខែ។

 

អត្រាការប្រាក់ (គិតជាឆ្នាំ)

   រយៈពេល   

       ប្រាក់រៀល(%)       

      ដុល្លារអាមេរិក(%)      

ខែ

១.៧៥

២.៥០

២ ខែ

២.២៥

២.៧៥

៣ ខែ

២.៥០

៣.៧៥

៤ ខែ

២.៧៥

៤.០០

៥ ខែ

៣.២៥

៤.២៥

៦ ខែ

៣.៥០

៤.៧៥

៩ ខែ

៤.២៥

៥.០០

១២ ខែ

៥.៥០

៥.៧៥

១៨ ខែ

-

៥.៨៥

២៤ ខែ

៥.៧៥

៦.០០

៣៦ ខែ

-

៦.២៥

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

១,០០០.០០

៤,០០០,០០០

ការដកប្រាក់   

អនុញ្ញាតិឲ្យដកប្រាក់ជាផ្នែក

លក្ខខណ្ឌដល់ការកំណត់

- បន្តថ្មីតែប្រាក់ដើម

- បន្តថ្មីទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់

-​ បិទគណនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ការទូទាត់ការប្រាក់

- ទូទាត់ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស ឆ្នាំ

- នៅថ្ងៃដល់ការកំណត់ឬ

- ពេលបិទគណនី

សេវាគណនីប្រចាំខែ

មិនគិតថ្លៃ

ចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធីអ៊ីនធើណេត

មិនគិតថ្លៃ

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

ការបញ្ជាក់សវនកម្ម

១២ដុល្លារ/សន្លឹក

៤៨,០០០រៀល/សន្លឹក

 

សារៈប្រយោជន៍

o

ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់

o

មានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលយកការប្រាក់

o

អាចដកប្រាក់ជាផ្នែកៗ

 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

o

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

 

o

អនុស្សរណៈ និង​លក្ខន្តិកៈ

 

o

ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​អាករ​លើ​តំលៃ​បន្ថែម

 

o

ឯកសារ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​នាយកភាគហ៊ុនិក ឬ​ដៃគូ

 

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

 

ប្រកាសដែលទាក់ទង

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.