• គេហទំព័រ
  • សេវាប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត

សេវាប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត

សេវាប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត

ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល យើងខ្ញុំបានបង្កើតសេវាអ៊ីនធើណេត ដើម្បីអនុញ្ញាតិ ឲ្យលោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុលើគណនីបាន២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

 

មុខងារសំខាន់ៗ

គណនី

-ពិនិត្យមើលព័ត៌មានគណនី

-ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍គណនី

ផ្ទេរប្រាក់

-ផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

-ផ្ទេរប្រាក់គណនីក្នុងធនាគារតែមួយ

-ផ្ទេរប្រាក់ជាកញ្ចប់

-ផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័ស

-ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងទៀត E-transfer

គណនីសន្សំមានកាលកំណត់

-បើកគណនីសន្សំមានកាលកំណត់

-បិទគណនីសន្សំមានកាលកំណត់

ទូទាត់វិក្កបត្រ (ឆាប់ៗនេះ)

-ទូទាត់ថ្លៃសេវាអ៊ីនធើណេត

-ទូទាត់វិក្កយបត្រថ្លៃទឹក ភ្លើង ថ្លៃសិក្សា

 

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់

o ប្រភេទអតិថិជនអាជីវកម្ម

o មានគណនីជាមួយធនាគារBIDC

 

ដំណើរការចុះឈ្មោះប្រើសេវាកម្ម

o ទៅកាន់ការិយាល័យរបស់ធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត

o ចុះឈ្មោះ និងបំពេញពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់

 

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.