គណនីចរន្តពិសេស

គណនីចរន្តពិសេស

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អាជីវកម្មដែលមានតម្រូវការទទួលបានចំណូលបន្ថែម លើសាច់ប្រាក់ដែលមិនទាន់ ប្រើប្រាស់ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំគណនីចរន្តពិសេស ដែលទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់។

 

អត្រាការប្រាក់ (គិតជាឆ្នាំ)

ល.រ

សមតុល្យក្នុងគណនី

ដុល្លារអាមេរិក

ក្រោម ១០,០០០$

០.០០%

ក្រោម ៥០,០០០$

០.៥០%

ក្រោម ២០០,០០០$

០.៧៥%

ក្រោម ១,០០០,០០០$

.០០%

លើសពី ១,០០០,០០០$

.៥0%

 

លក្ខខណ្ឌ

រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារអាមេរិក

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់និវាសនជន

៥០០.០០

២,០០០,០០០

ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់អនិវាសនជន

១,០០០.០០

៤,០០០,០០០

ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី

៥០០.០០

២,០០០,០០០

ការទូទាត់ការប្រាក់

រៀងរាល់ចុងខែ

មូលប្បទានបត្រ

៥ដុល្លារ/ក្បាល មាន២៥សន្លឹក

២០,០០០រៀល/ក្បាល មាន២៥សន្លឹក

ថ្លៃសេវាសម្រាប់មូលប្បទានបត្របដិសេដ

តាមសភាផាត់ទាត់ (មូលហេតុសាច់ប្រាក់

មិនគ្រប់គ្រាន់)

៥០.០០

២០០,០០០

ថ្លៃសេវាសម្រាប់មូលប្បទានបត្របដិសេដ

តាមសភាផាត់ទាត់ (មូលហេតុផ្សេងៗ)

៣០.០០

១២០,០០០

បិទគណនី

- សម្រាប់ការបិទគណនី ក្នុងអំឡុងពេល ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន  ដុល្លារ ឬ ២០,០០០ រៀល

- សម្រាប់ការបិទគណនី ក្រោយអំឡុងពេល ខែ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបើកគណនី នឹងត្រូវគិតថ្លៃសេវាចំនួន  ដុល្លារ ឬ ,០០០ រៀល

សេវាគណនីប្រចាំខែ

មិនគិតថ្លៃ

សេវាអ៊ីនធើណេត

មិនគិតថ្លៃ

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

១២.០០

៤៨,០០០

ការបញ្ជាក់សវនកម្ម

១២.០០

៤៨,០០០

 

សារៈប្រយោជន៍

o

មិនគិតថ្លៃសេវាដក/ដាក់ប្រាក់ចំពោះសាខានៅខេត្តឬក្រុង ដូចគ្នា

o

មិនគិតសេវាលើការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធើណេត

o

ទទួលបានអត្រាការប្រាក់លើសមតុល្យនៅក្នុងគណនី

 

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

o

វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

o

អនុស្សរណៈ និង​លក្ខន្តិកៈ

o

ប័ណ្ណប៉ាតង់ វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះ​បញ្ជី​អាករ​លើ​តំលៃ​បន្ថែម

o

ឯកសារ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​នាយកភាគហ៊ុនិក ឬ​ដៃគូ

o

ត្រូវបំពេញ ពាក្យស្នើសុំ បើកគណនី។

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.