• Trang chủ
  • Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam

Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) thông báo Quý khách hàng về dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7 về Việt Nam trên BIDC Mobile Banking với biểu phí và hạn mức giao dịch như sau:

1. Nhận tiền mặt USD hoặc VND tại ngân hàng BIDV

Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
$10 - $300 Thông thường, VIP $3.00
$310 - $500 Thông thường, VIP $3.00
$510 - $1,000 Thông thường, VIP $3.00
$1,010 - $3,000 Thông thường, VIP $5.00
$3,010 - $5,000 Thông thường, VIP $5.00

2. Chuyển tiền đến tài khoản VND tại ngân hàng BIDV hoặc các ngân hàng khác

Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
$1 - $300 Thông thường, VIP $1.00
$300.01 - $500 Thông thường, VIP $2.00
$500.01 - $1,000 Thông thường, VIP $3.00
$1,000.01 - $3,000 Thông thường, VIP $4.00
$3,000.01 - $5,000 Thông thường, VIP $5.00

3. Chuyển tiền đến tài khoản USD tại ngân hàng BIDV

Số tiền (USD) Loại khách hàng Biểu phí (USD)
$1 - $300 Thông thường, VIP $2.00
$300.01 - $500 Thông thường, VIP $3.00
$500.01 - $1,000 Thông thường, VIP $4.00
$1,000.01 - $3,000 Thông thường, VIP $5.00
$3,000.01 - $5,000 Thông thường, VIP $6.00

4. Thanh toán BIDV-VietQR

Số tiền (KHR) Loại khách hàng Biểu phí (KHR)
4,000 - 1,200,000 Thông thường, VIP 4,000
1,200,001 - 2,000,000 Thông thường, VIP 6,000
2,000,001 - 4,000,000 Thông thường, VIP 8,000
4,000,001 - 12,000,000 Thông thường, VIP 10,000
12,000,001 - 20,000,000 Thông thường, VIP 12,000

Ghi chú:
- BIDV là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong những ngân hàng lớn nhất và có mạng lưới rộng khắp tại Việt Nam.

- Biểu phí dịch vụ Nhận tiền mặt tại BIDV có hiệu lực đến ngày 31/12/2023 hoặc đến khi có thông báo mới. Điều khoản và điều kiện áp dụng

- Hạn mức giao dịch tháng: 50,000 USD.

Quý khách hàng có thể cài đặt ứng dụng BIDC Mobile Banking bằng cách click để tải và cài đặt ứng dụng trên Apple App store hoặc Google Play ở link dưới:

Hotline: ☎ +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

Bài viết liên quan

Bank for Investment and Development of Cambodia Plc. (BIDC) would like to inform customers about the transfer money 24/7 to Vietnam via BIDC Mobile Banking with the following transaction limit and specific commission fee as below:

1. Cash Pickup in USD or VND currency at BIDV Bank

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$10 - $300 Normal, VIP customer $3.00
$310 - $500 Normal, VIP customer $3.00
$510 - $1,000 Normal, VIP customer $3.00
   $1,010 - $3,000    Normal, VIP customer $5.00
$3,010 - $5,000 Normal, VIP Customer $5.00

2. Transfer to VND account at BIDV Bank or other banks

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$1 - $300 Normal, VIP customer $1.00
$300.01 - $500 Normal, VIP customer $2.00
$500.01 - $1,000 Normal, VIP customer $3.00
$1,000.01 - $3,000 Normal, VIP customer $4.00
$3,000.01 - $5,000 Normal, VIP Customer $5.00

3. Transfer to USD account at BIDV Bank

Amount (USD) Customer Type Comission Fee (USD)
$1 - $300 Normal, VIP customer $2.00
$300.01 - $500 Normal, VIP customer $3.00
$500.01 - $1,000 Normal, VIP customer $4.00
$1,000.01 - $3,000 Normal, VIP customer $5.00
$3,000.01 - $5,000 Normal, VIP Customer $6.00

4. Scan & Pay BIDV-VietQR

Amount (KHR) Customer Type Comission Fee (KHR)
4,000 - 1,200,000 Normal, VIP customer 4,000 KHR
1,200,001 - 2,000,000 Normal, VIP customer 6,000 KHR
2,000,001 - 4,000,000 Normal, VIP customer 8,000 KHR
4,000,001 - 12,000,000 Normal, VIP customer 10,000 KHR
12,000,001 - 20,000,000 Normal, VIP customer 12,000 KHR

Note that:
- BIDV is the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, one of the biggest bank in Vietnam and have networks nationalwide in Vietnam.

- The commission fee of Cash Pickup service at BIDC shall effective until 31/12/2023 or further announcement. Term and Condition applied

- Monthly Transaction Limit: 50,000 USD.

You can install BIDC Mobile Banking by clicking the icon below to download and install application from Apple's App store, Google's Play Store

Hotline: ☎ +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.