• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី( BIDC’s Mobile Banking )

ធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាភីអិលស៊ី (ប៊ីអាយឌីស៊ី)មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាប អំពីកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេស សម្រាប់ការបើកដំណើរការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយប្រពន្ធ័បាគង តាមរយៈសេវាកម្មធនាគារចល័តរបស់ធនាគារប៊ីអាយឌីស៊ី (BIDC’s Mobile Banking) ដែលនឹងមានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០២១ ជាមួយ កម្រៃសេវាពិសេសដូចខាងក្រោមៈ 

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី BIDC ទៅកាន់ គណនី អ៊ីវ៉ាឡែតបាគង​ តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័ត​របស់ (ប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួន (រៀល / ដុល្លារ)

កម្រៃសេវា (រៀល / ដុល្លារ)

4,000 - 10,000,000

(1.00$ - 2,500$)

មិនគិតសេវា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០២១

ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី BIDC ទៅកាន់ គណនីនៅធនាគារ/គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិករបស់បាគងទាំងអស់ (ប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក)

 

ចំនួន (រៀល / ដុល្លារ)

 កម្រៃសេវា (រៀល / ដុល្លារ)

4,000 - 2,000,000

(1.00 $ - 500.00 $)

2,000

(0.50 $)

2,000,001 - 6,000,000

(500.01 $ - 1,500.00 $)

4,000

(1.00 $)

6,000,001 - 10,000,000

(1,500.01 $ - 2,500.00 $)

6,000

 (1.50 $)

10,000,001 - 20,000,000

(2,500.01 $ - 5,000.00 $)

8,000

(2.00 $)

20,000,001 - 40,000,000

(5,000.01 $ - 10,000.00 $)

10,000

(2.50 $)

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.