• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈបាគង

អតិថិជន BIDC អាចផ្ទេរប្រាក់​ ឬទទួលប្រាក់រវាងគណនី BIDC និង បាគងអ៊ីវ៉ាលេត​ (Bakong eWallet) ឬក៏ផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិករបស់ប្រពន្ធ័បាគងតាមរយៈ BIDC Mobile Banking ឬ​ កម្មវិធីបាគង(Bakong)

កម្រៃសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធបាគងដែលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01/07/2021រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីដូចខាងក្រោម៖

1.ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីបាគងអ៊ីវ៉ាលេត​​ (Bakong E-wallet) ជារូបិយបណ្ណ័រៀល និង ដុល្លារអាមេរិច
. ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃ​(ដុល្លារ/រៀល)
1

4,000 KHR - 200,000 KHR

(1.00 USD - 50.00 USD)

មិនគិតកម្រៃ
2

200,001 KHR - 2,000,000 KHR

(50.01 USD - 500.00 USD)

2,000 KHR

(0.50 USD)

3

2,000,001 KHR - 6,000,000 KHR

(500.01 USD - 1,500.00 USD)

4,000 KHR

(1.00 USD)

4

6,000,001 KHR - 10,000,000 KHR

(1,500.01 USD - 2,500.00 USD)

6,000 KHR

 (1.50 USD)

2. ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេងៗ/គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសដែលសមាជិកប្រពន្ធ័បាគង

. ចំនួនទឹកប្រាក់ កម្រៃ​(ដុល្លារ/រៀល)
1

4,000 KHR - 200,000 KHR

(1.00 USD - 50.00 USD)

1,000 KHR

(0.25 USD)

2

200,001 KHR - 2,000,000 KHR

(50.01 USD - 500.00 USD)

2,000 KHR

(0.50 USD)

3

2,000,001 KHR - 6,000,000 KHR

(500.01 USD - 1,500.00 USD)

4,000 KHR

(1.00 USD)

4

6,000,001 KHR - 10,000,000 KHR

(1,500.01 USD - 2,500.00 USD)

6,000 KHR

 (1.50 USD)

5

10,000,001 KHR - 20,000,000 KHR

(2,500.01 USD - 5,000.00 USD)

8,000 KHR

(2.00 USD)

6

20,000,001 KHR - 40,000,000 KHR

(5,000.01 USD - 10,000.00 USD)

10,000 KHR

(2.50 USD)

3.មិនគិតកម្រៃសេវាសម្រាប់​ការទទួលប្រាក់ពីការផ្ទេរពីគណនីបាគង (Bakong eWallet) ឬពីធនាគារផ្សេងៗ/គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកបាគង។

អ្នកអាចតំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចរូបខាងក្រោមដើម្បីទាញយកនិងតំឡើងកម្មវិធីពី App Store របស់ Apple, Play Store របស់ Google

ទូរស័ព្ទបន្ទាន់  (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

© 2009 - 2022 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.