• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

BIDC Internet Banking service will be suspended temporarily from 21h00 to 24h00 on date 10/03/2023 for upgrading systems

BIDC Internet Banking service will be suspended temporarily from 21h00 to 24h00 on date 10/03/2023 for upgrading systems

ធនាគារ BIDC សូមជូនដំណឹងថា BIDC Internet Banking នឹងត្រូវបានផ្អាកដំណើរការជា
បណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 21:00 ដល់ 24:00 នៅថ្ងៃទី 10/03/2023 (ល្ងាចថ្ងៃសុក្រ) ដើម្បីធ្វើការថែរទាំប្រព័ន្ធ។ សំរាប់សេវា eBanking ផ្សេងទៀតដូចជា Mobile Banking, SMS Banking, KHQR Payment និង ATM, POS ដំណើរការជាធម្មតា។
សូមមេត្តាធ្វើប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីពេលវេលានេះ យើងសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលនេះ។ អរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការរបស់អ្នក!
Hotline (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

 

© 2009 - 2023 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.