• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សេវា eBanking, KHQR និង ATM/POS នឹង ត្រូវបានផ្អាកដំនើរការជាបណ្តោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 និងថ្ងៃទី01 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

សេវា eBanking, KHQR និង ATM/POS នឹង ត្រូវបានផ្អាកដំនើរការជាបណ្តោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 និងថ្ងៃទី01 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

អតិថិជនជាទីគោរព!
អេធីអិម (ATM), ម៉ាស៊ីនឆូតកាត(POS) និង e-Banking (ការទូទាត់តាម KHQR Payment, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) របស់ BIDC នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 21:00 ថ្ងៃទី 31-12-2022 ដល់ម៉ោង 07:30 នាទី នៅថ្ងៃទី 01-01-2023 ដើម្បីធ្វើការបិទបញ្ជីរប្រចាំឆ្នាំ និង ថែទាំប្រព័ន្ធ។ សូមមេត្តាធ្វើប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីពេលនេះ។

អរគុណច្រើនសម្រាប់ការសហការ!!!
ទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង (☎) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

 

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.