• គេហទំព័រ
  • ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូសិន

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពប្រពន័្ធដំណាច់ឆ្នាំ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពប្រពន័្ធដំណាច់ឆ្នាំ

អតិថិជនជាទីគោរព! ម៉ាស៊ីនអេធីអិម (ATM), ម៉ាស៊ីនឆូតកាត(POS) និង ប្រព័ន្ធe-Banking (ការទូទាត់តាម KHQR, Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking) របស់ BIDC នឹងផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីម៉ោង 21:00 ថ្ងៃទី 31/12/2023 ដល់ម៉ោង 07:00 ថ្ងៃទី 01/01/2024 ដើម្បីធ្វើការបិទបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំ។ សូមមេត្តាធ្វើប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីពេលនេះ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការសហការ!!!

ទូរសព្ទ័ទំនាក់ទំនង (☎️) +855 236 388 999 / +855 319 388 999

© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.